ochrona_banner_hu.jpg
SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ZÁRADÉK

Az Európai Parlament és Tanács 2016 április 27 napján kelt 2016/679 (EU) Rendelete a fizikai személyek védelme ügyében a személyi adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad átáramlásával kapcsolatban valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése ( általános rendelet az adatok védelméről „RODO” ) követelményeival kapcsolatban tájékopztatjuk Önt a személyi adatok feldolgozása alapelveiről a szerződések megkötéséről és kivitelezéséről , a jogi kötelezettségek végrehajtásáról , a jogilag megalapozott ügyletek kivitelezéséről a hozzájárulások alapján valamint tájékoztatjuk Önt az Ön ezzel kapcsolatos jogairól.

A lenti alapelvek használva vannak 2018 évi május 25 napjától.

1. Az Ön feldolgozott személyi adatai adminisztrátora : Infinite sp. z o.o Lublin, Projektowa utca 1, 20-209 Lublin székhellyel, mely a Lublin_Wschód Körzeti Biróság Lublinban Świdnik székhelleyl, az Országos Birósági Nyilvántartás VI Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozók nyilvántartásában lett bejegyzeve nr KRS 0000016222 számmal, NIP 946 18 94 773 adószámmal , REGON statisztikaiszámmal 430801543 tovább mint Adminisztrátor.

2. Ha kérdései vannak az Ön személyi adatai feldolgozása módjá és karetét illetően az Adminisztrátorhoz valamint az Önt illető jogok ügyében fodulhat a Személyi Adatok Védelme Felűgyelőhöz gdpr@infinite.pl cím közvetitésével vagy írásban az Administrátor címére.

3. A személyi adatok Adminisztrátora – feldolgozza az Ön személyi adatait a jogi előírások, megkötött szerződések , a jogilag megalapozott Adminisztrátor ügyletei kivitelezéséhez a nyújtott hozzájárulás alapján.

4. Az Ön személyi adatai fel vannak dolgozva a következő célokkal:
a) az Adminisztrátor ügyfeleivel szerződés kötésre és kivitelezésére ( a RODO 6 cikke 1b bek. alapján) - a szerződés időtartama alatt és az ő elszámolásáig;

b) az Adminisztrátort terhelő jogi kötelezettség teljesítéséig pld. a számlák vagy más könyvelési okmányok kiállitása és tárolása, válasz nyújtás a reklamációkra ( jogi alap : RODO 6 cikke 1c bek.) – olyan idő alatt melyet a jogi előírás követel az adatok tárolására,

c) követelések megállapitása, megvédése és jóvátétele ( jogi alap: RODO 6 cikk 1f bek.)- olyan idő alatt mig a követelések nem avulnak el,

d) kifizető hitelesség megállapitása ( jogi alap: RODO 6 cikk 1f bek.) olyan nélkülönözhetetlen idő alatt, mely szükséges ilyen értékelésre a szerződés megkötéséhez, meghosszabbitásához vagy bővitéségez,

e) közvetlen marketinghez( jogi alap: RODO 6 cikk 1f bek.)- a szerződés érvényessége ideje alatt vagy a megtagadás benyujtásáig,

f) visszaélések felderitése és az ők megelőzése ( jogi alap: RODO 6 cikk 1c és 1f bek.)-a szerződés időtartama alatt valamint azon az idő alatt mig a követelések nem avulnak el vagy a megfelelő szervek által folytatott eljárások ideje alatt,

5. Az adatok feldolgozásával kapcsolatban azokkal a célokkal melyek fel vannak sorolva a 4 sz. pontban az Ön személyi adatai átvevői lehetnek a következő kategóriáju alanyok :

a) az Adminisztrátor nevében a személyi adatok feldolgozói megfelelő szerződések alapján pld.az Adminsztrátor, alvállalkozók, reklám ügynökségek , közvetítők informatikai rendszerei kiszolgálói, az Adminisztrátor tanácsadói, jogi, behajtó, számviteli, autit szolgáltatást nyújtó alanyok valamint levelezés és küldemények kézbesitési szolgáltatói.

b) a tőkecsoport tagjai melynek tajga az Adminisztrátor.

c) a kötelező jogi előírások alapján meghatalmazottak az ők megnyerésére pld. biróságok és állami szervek

6. Jelen pillanatban nem tervezzük az Ön személyi adatait továbbadni az EGO-n Tl ( ezek az Európani Közösség, Norvégia, Lichtenstein és Iszlándia) azok az eseteken kívül mikor az adatokat megnyerték az Adminisztrátor honoldalain keresztül valamint miután megnyerték az Ön hozzájárulását ahoz ,hogy kapjon kereskedelmi információkat, newslettert vagy cookies plikkek elfogadását , mikor ezek az adatok továbbitva lesznek a harmadik országokba pld USA-ba kihasználva a profilok alkotásánál a Google Analitics-ben.

7. Az Ön személyi adatai feldolgozásával kapcsolatban a következő jogosultságok járnak Önnek :

a) joga van hozzáférni a személyi adataihoz ebben megkaphatja az adatai másolatát; b) joga van követelni a személyi adatai helyesbitését ( bejavításokat ) – abban az esetben mikor nem megfelelőek vagy nem komplettek; 
c) joga van követelni a személyi adatai törlését ( un. elfelejtésre jog) olyan esetekben, mikor:
- az adatok már nem nélkülönözhetetlenek arra a célokra, melyekre be lettek gyűjtve vagy más módon feldolgozva 
- az a személy melyet az adatok érintik visszavonta a hozzájárulását a személyi adatok feldolgozásához ami alapja az adatok feldolgozásának és nincs más jogi alap az adatok feldolgozására, 
- a személyi adatok feldolgozása jogellenes, 
- a személyi adatokat muszály megsemmisiteni a jogi előírásokból áradó kötelezettség miatt;


d) joga van követelni a személyi adatai feldolgozása korlátozását abban az esetben mikor:
-az a személy melyet az adatok illetik kétségbe vonja a személyi adatok szabályosságát,
- az adatok feldolgozása jogellenes, a személy melyet az adatok illetik nem járul hozzá az adatok eltávolitásához , követelve az ők korlátozását,
- az Adminisztrátornak már nincs szüksége az adatokra a saját céljaira, de az a személy melyet az adatok illetik igényeli őket a követelések megállapitásra, védelemére vagy jóvátételére.,
- az a személy akit az adatok illetik ellent nyújtott be az adatai feldolgozás ügyében addig az ideig, mig nem lesz megállapitva hogy az adminisztrátor oldalán jogilag megalapozott alapok feljebbvalók-e az ellen alapjához képest;

e) az adatok átviteléhez a jog – abban az esetben mikor együtt fellépnek a következők: 
- az adatok feldolgozása szerződés alapján történik azzal a személlyel akié az adatok vagy az a személy hozzájárulása alapján, 
- a feldolgozás automatikusan történik;

f) joga van ellenkezni az adatai feldolgozásához abban az esetben mikor az Ön különös helyzetével kapcsolatos okok merülnek fel , a feldolgozás alapja pedig az ők nélkülönözhetetlensége az Adminisztrátor által végrehajtott jogilag alapozott ügyletekben vagy harmadik személy által ( 6 cikke 1f bek. RODO) kivéve azokat a helyzeteket, mikor az Adminisztrátor: 
- kimutatja, hogy jogilag fontos alapok léteznek a feldolgozásra, melyek felettebbek ezekhez az ügyletekhez, azok a személyi adatok tulajdonosa személyi jogaihoz és szabadságához, különösen mikor az a személy melyet az adatok érintik az gyermek, vagy 
- kimutatja a követelések megállapitásához, igazolásához és megvédéséhez az alapokat. De ha mégis az adatok fel vannak dolgozva közvetlen marketing célokkal ( ebben a profilozás) Önnek joga van bármi pillanatban benyujtani megtagadást az Adminisztrátornak nem lesz szabad már feldolgozni az adatokat ezekre a célokra.

8. Abban az esetben mikor a személyi adatok feldolgozása a személy hozzájárulása alapján történik ( 6 cikk 1bek. a betü RODO), joga van Önnek bármi pillanatba visszavonni ezt a hozzájárulást. Ez a visszavonás nem befolyásolja a feldolgozást, mely megtörtént a hozzájárulás alapján a visszavonása előtt megfelelően a jogi előírásoknak.

9. Abban az esetben mikor tudatot nyert az az információ, hogy az Adminisztrátor jogellenesen dolgozza fel az Ön személyi adatait , joga van Önnek panaszt nyújtani a Személyi Adatok Védelme Hivatal Elnökéhez.

10. Abban az esetben mikor a személyi adatok feldolgozása az a személy hozzájárulásával történik akit ezek az adatok érintik , az Ön által megadott személyi adatok az Adminisztrátornak önkéntes jellegü. Szerződés kötés esetében a személyi adatok megadása önkéntes, de nélkülönözhetetlen a szerződés megkötéséhez és kivitelezéséhez.

11. Az Ön adatai automatizált módon lehetnek feldolgozva . Az Ön adatai nem lesznek profilozva kivétel az az eset mikor az adatokat megnyerték az Adminisztrátor honaldalain keresztül valamint mikor Ön hozzájárult ahoz, hogy kapjon kereskedelmi információkat, newslettert vagy elfogadta a cookies plikkek használatát. A profilozás a rendelkezésre álló adatok alapján történik azaz főleg olyanok mint: a nyújtott szolgáltatásokat érintő adatok, transzmisszió adatok, elhelyezési adatok, információk melyeket nyertek az un. cookies plikkek segitségével. A profilozás befolyásolja a marketing információkat valamint az ajánlatokat melyeket fognak Önnek nyújtani. Részletes információk a döntés automatizálását illetően ebben a profilozásról tartalmazza az Adatvédelem Politika.