ochrona_banner_hr.jpg
INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA


U vezi s provedbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka „OUZP“) ovime obavještavamo Vas o načelima prema kojima se obrađuju Vaši osobni podaci u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora, radi poštovanja pravnih obveza, ostvarivanja legitimnih interesa i na osnovi pribavljenih privola obavještavamo Vas o Vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Niže navedena pravila se primjenjuju od 25. svibnja 2018. godine.

1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je: društvo Infinite Sp. z o.o. sa sjedištem u Lublinu, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, upisano u Registar privrednika kod Rejonskog suda Lublin - Wschód u Lublinu, sa sjedištem u Svidnjiku, VI. Trgovačko odjeljenje Državnog sudskog registra, broj u sudskom registru KRS 0000016222, porezni broj NIP 946 19 94 773, matični broj subjekta REGON 430801543 - u daljem tekstu Voditelj.

2. 
Ako imate pitanja u vezi s načinom i opsegom obrade Vaših osobnih podataka u pogledu operacija koje vrši Voditelj ili vezano za Vaša prava, možete kontaktirati Inspektora za zaštitu osobnih podataka putem e-pošte na adresu: gdpr@infinite.pl ili običnom poštom na adresu Voditelja. 3. Voditelj zbirke osobnih podataka - obrađuje Vaše osobne podatke na osnovi važećih zakonskih propisa, sklopljenih ugovora, u svrhu zaštite legitimnih interesa Voditelja i na osnovi pribavljene privole.

4. Vaši osobni podaci se obrađuju u svrhu/svrhe:
a) izvršavanja ugovora s kooperantima Voditelja (pravna osnova: čl. 6 st. 1b OUZP) - za vrijeme trajanja ugovora i obračuna nakon isteka istog;

b) radi poštovanja pravnih obveza Voditelja obrade, npr. ispostavljanja računa i drugih knjigovodstvenih isprava, davanje odgovora na reklamacije (pravna osnova: čl. 6 st. 1c OUZP) - u razdoblju u kojem je to propisano zakonom,

c) utvrđivanje potraživanja, obrana od potraživanja, ostvarivanje potraživanja (pravna osnova: čl. 6 st. 1f OUZP) - u razdoblju potrebnom za nastupanje zastare,

d) provjeru platežne sposobnosti (pravna osnova: čl. 6 st. 1f (OUZP) - u razdoblju nužnom za takvo ocijenjivanje, prilikom sklapanja, produžavanja i proširivanja opsega ugovora,

e) izravnog marketinga (pravna osnova: čl. 6 st. 1f OUZP) - za vrijeme trajanja ugovora ili do trenutka ulaganja prigovora, 

f) otkrivanja i sprečavanja zloupotreba (pravna osnova: čl. 6 st. 1c i 1f OUZP) - za vrijeme trajanja ugovora, a nakon isteka ugovora - nakon isteka razdoblja potrebnog za nastupanje zastare potraživanja ili za vrijeme postupaka koje vode ovlaštena javna tijela, 

g) u ostalim slučajevima Vaši osobni podaci će se obrađivati isključivo na temelju prethodno date privole i u svrhu koja je određena u tekstu privole (čl. 6 st. 1a OUZP) - u razdoblju od davanja privole do povlačenja iste

5. U vezi s obradom podataka u svrhe navedenu u toč. 4 primateljima Vaših osobnih podataka mogu biti subjekti svrstani u niže navedene kategorije: 

a) subjekti, koji obrađuju osobne podatke u imei za račun Voditelja na temelju primjerenih ugovora, npr. subjekti koji rukuju informatičkim sustavima Voditelja, podizvođači, promidžbene agencije, posrednici, subjekti koji pružaju Voditelju usluge iz oblasti savjetovanja, prava, naplate potraživanja, knjigovodstva, audita, te usluge dostave prepiske i pošiljaka,

b) subjekti koji pripadaju istoj grupi kapitala kao Voditelj,

c) subjekti koji u skladu s odredbama zakona imaju pravo na pristup osobnim podacima, npr. sudovi i tijela državne uprave

6. Trenutno nemamo namjeru prenositi Vaše osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (koji obuhvaća Europsku uniju, Norvešku, Lihtenštajn i Island), osim ako su osobni podaci pribavljeni posredstvom internetskih stranica Voditelja te ako bude pribavljena Vaša privola za primanje trgovačkih informacija, newslettera ili nakon prihvaćanja kolačića - u ovim slučajevima podaci će se prenositi u treće države, npr. SAD, radi stvaranja profila pomoću Google Analitics.


7. Vezano za obradu Vaših osobnih podataka imate niže navedena prava:

a) pravo na pristup osobnim podacima, uključujući pravo na dobivanje kopije istih;

b) pravo da zatražite ispravak osobnih podataka - u slučaju da osobni podaci nisu točni ili su nepotpuni;

c) pravo da zatražite brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav), u slučaju da:
- osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, 
- osoba, čiji se osobni podaci obrađuju (ispitanik) uloži prigovor na obradu osobnih podataka, 
- ispitanik povuče privolu na kojoj se temelji obrada osobnih podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, 
- osobni podaci su nezakonito obrađeni, 
- osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze; 

d) pravo da ishodite od voditelja obrade ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg: - ispitanik osporava točnost osobnih podataka, - obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, - voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, - ispitanik je uložio prigovor na obradu, očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika;

e) pravo na prenosivost podataka - ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 
- obrada se temelji na ugovoru sklopljenim s ispitanikom ili na privoli koju je on dao, - obrada se provodi automatiziranim putem; 

f) pravo da na temelju svoje posebne situacije uložite prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, a obrada je nužna za legitimne interese voditelja ili treće strane (čl. 6. st. 1f OUZP), osim ako Voditelj obrade dokaže da: 
- postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, zbog kojih je nužna obrada osobnih podataka, naročito ako je osoba čiji se podaci obrađuju dijete, ili 
- obrada osobnih podataka je nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga (uključujući izradu profila), ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

8. Ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole ispitanika za obradu svojih osobnih podataka (čl. 6 st. 1 sl. a OUZP), imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.


9. Ako saznate za nezakonitu obradu Vaših osobnih podataka od strane Voditelja, imate pravo izjaviti žalbu Predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka.


10. Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli ispitanika za obradu svojih osobnih podataka, ustupanje osobnih podataka ispitanika Voditelju je dobrovoljno. Ako se sklapa ugovor, ustupanje osobnih podataka je dobrovoljno i istovremeno nužno za sklapanje i ispunjenje ugovora. 

11. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati na automatizirani način. Na osnovi Vaših osobnih podataka neće se izrađivati profili, osim ako su predmetni podaci pribavljeni posredstvom internetskih stranica Voditelja i osim ako je pribavljena Vaša privola za primanje trgovačkih informacija, newslettera ili prihvaćanje kolačića. Izrada profila vrši se na osnovi posjedovanih informacija koje se odnose na pružene usluge, podataka o prijenosu, podataka o lokalitetu, podataka prikupljenih pomoću tzv. kolačića. Izrada profila utječe na sadržaj marketinških informacija i ponuda koje će Vam stizati. Za podrobne informacije o automatiziranom načinu donošenju odluka, uključujući izradu profila, pogledajte Pravila privatnosti.